Poznaj główne założenia znowelizowanej ustawy o odpadach

Nowa ustawa o odpadach - główne założenia

5 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która ma zlikwidować nadużycia związane z nielegalnym składowaniem śmieci, a także zapobiec zwiększaniu się szarej strefy. Jakie zmiany przynoszą nowe regulacje i co oznaczają dla podmiotów zajmujących się magazynowaniem odpadów?

Nowa ustawa o odpadach – magazynowanie śmieci tylko przez rok

Pierwszy projekt nowej ustawy o odpadach pojawił się na stronach rządowych 7 czerwca 2018 r. Posłowie zajęli się nowelizacją przepisów po serii pożarów składowisk odpadów, do których doszło w tamtym czasie – płonęły między innymi odpady w Trzebinie, Skawinie, Kobiernikach koło Połocka, czy Maliszewie k. Mińska Mazowieckiego. W miejscach tych składowane były odpady komunalne, zielone, a także odpady niebezpieczne. Znowelizowana ustawa ma położyć kres podpalaniu oraz porzucaniu miejsc nielegalnego magazynowania śmieci.

Nowa ustawa o odpadach zakłada między innymi skrócenie czasu składowania śmieci z trzech lat do roku. Po tym czasie koniecznie będzie ich usunięcie z terenu magazynowania, a także odpowiednie zagospodarowanie (np. przekazanie odbiorcom odpadów). W związku ze skróceniem czasu składowania śmierci, koniecznie będzie również wdrożenie nowych procedur technologicznych, które zapewnią odpadom odpowiednie parametry.

Ustawa o odpadach – kontrole interwencyjne i zmiany w wydawaniu zezwoleń

Żeby zapobiec podpalaniu składowisk oraz porzucaniu ich, nowa ustawa o odpadach wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli interwencyjnych bez zapowiedzi. Zmiany obejmą także procedurę wydawania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami decyzje będą wydawane dopiero po kontroli składowiska dokonanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a także sprawdzeniu obiektu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zgodności z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Nowa ustawa przewiduje także wprowadzenie obowiązkowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów, a także wdrożenie kaucji gwarancyjnych.

Jak nowa ustawa o odpadach wpłynie na sytuację w regionie?

Projekty nowych przepisów, a także liczne doniesienia o pożarach, spotkały się z reakcją władz województwa małopolskiego, które zapowiadają zintensyfikowanie działań kontrolnych wobec podmiotów odpowiedzialnych za magazynowanie i wywóz odpadów w Krakowie oraz całym regionie. Biorąc pod uwagę liczne podpalenia wysypisk, które miały miejsce na terenie województwa, władze reprezentujące administrację rządową zapowiedziały położenie szczególnego nacisku na kontrolowanie wysypisk oraz inwentaryzację miejsc potencjalnie niebezpiecznych – ogłosił wojewoda małopolski na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W kontrolowanie składowisk ma się zaangażować policja i straż pożarna.