Zarządzanie odpadami w firmie

Efektywne zarządzanie odpadami w firmie nie tylko pomaga minimalizować wpływ działalności na środowisko, ale również pozwala uczynić z odpadów źródło potencjalnych korzyści. Co warto wiedzieć o tym aspekcie funkcjonowania firmy?

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie – dlaczego jest ważne?

Efektywne gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie jest ważne z co najmniej kilku powodów. Pierwszy to możliwość pogodzenia wyzwań ekologicznych z korzyściami finansowymi. W obliczu rosnącego zainteresowania kwestiami ochrony środowiska, zrównoważona gospodarka odpadami może być w dużym stopniu wpływać na wizerunek firmy. Przedsiębiorstwa minimalizujące ilość generowanych odpadów, promujące recykling i odzysk surowców, mogą dotrzeć do szerszego konsumentów oraz zbudować wizerunek nowoczesnego, odpowiedzialnego partnera w biznesie.

Kolejna kwestia to uniknięcie surowych kar finansowych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i UE przepisami, firmy powinny dążyć do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich odpowiedniego przetworzenia lub utylizacji. Priorytetem jest recykling i odzysk surowców, które można ponownie wykorzystać. Poprzez sprawną segregację i redukcję kosztów transportu wewnątrz zakładu, firma może ograniczyć wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Zarządzanie odpadami w firmie – jak robić to w łatwy sposób?

Zarządzanie odpadami w firmie to niełatwe zadanie – wymaga z jednej strony uwzględnienia obowiązujących przepisów, a z drugiej dążenia do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz zadbania o interesy przedsiębiorstwa. Najważniejsze zagadnienia związane z tym aspektem to:

  • zgodność z przepisami: firma musi ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz zwracać uwagę na ich aktualizacje (a te ukazują się dość często);
  • hierarchia postępowania z odpadami: każde przedsiębiorstwo powinno postępować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Oznacza to, że pierwszorzędnym celem jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, a dopiero potem ich recykling, odzysk surowców, energetyczne przetwarzanie i utylizacja;
  • karty przekazania i ewidencji odpadów: podczas transportu odpadów, niezależnie od tego, czy odbywa się między różnymi firmami, czy obiektami należącymi do jednego podmiotu, konieczne jest wypełnienie Kart Przekazania Odpadów. Te dokumenty zawierają istotne informacje o trasie i celu transportu, rodzaju odpadów oraz środkach transportu;
  • ewidencja elektroniczna: od 2021 roku ewidencja odpadów musi być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. To rozwiązanie pozwala na lepszą kontrolę nad procesem gospodarowania odpadami ze strony organów państwowych;
  • recykling i odzysk surowców: firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach mają obowiązek odebrać opakowania od klientów i poddać je recyklingowi lub podpisać umowę z organizacją, która zrobi to za nie;
  • szkolenia pracowników: ważnym elementem jest szkolenie pracowników w zakresie gospodarki odpadami. Muszą oni być świadomi obowiązujących przepisów i procedur postępowania z odpadami;
  • korzystanie z usług zewnętrznych firm: to rozwiązanie jest przydatne np. dla firm z sektora budowlanego. Przed rozpoczęciem prac mogą one wypożyczyć kontener na gruz w Krakowie, który po zakończeniu budowy zostanie odebrany wraz z zawartością przekazaną do legalnej i bezpiecznej dla środowiska utylizacji.

Gospodarowanie odpadami w firmie. Kiedy konieczny jest wpis do BDO?

Warto pamiętać, że część firm podlega obowiązkowi wpisu do BDO. Rejestracji powinni dokonać przedsiębiorcy:

  • wytwarzający odpady i prowadzący ewidencję tych odpadów;
  • wprowadzający na krajowy rynek produkty w opakowaniach oraz określone rodzaje produktów (opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny);
  • produkujący lub importujący opakowania albo kupujący je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm zarejestrowanych w krajach UE).

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie jest nie tylko koniecznością wynikającą z przepisów, ale także istotnym elementem strategii zarządzania finansami i budowania wizerunku firmy. Przedsiębiorstwa inwestujące w efektywne gospodarowanie odpadami mogą też wydajniej chronić środowisko naturalne i przyczynić się do zmniejszenia skali zanieczyszczenia wód czy gruntów.