Kto odpowiada za wywóz śmieci?

Kto odpowiada za wywóz śmieci w gminie, na terenie prywatnej posesji i z dzikiego wysypiska

Kto odpowiada za wywóz śmieci w gminie i na terenie prywatnych posesji? Co w sytuacji wykrycia nielegalnego wysypiska – kto odpowiada za zlikwidowanie takich miejsc? Odpowiadamy na te pytania i wyjaśniamy, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy i sposoby na walkę z dzikimi wysypiskami.

Kto odpowiada za wywóz śmieci w gminie?

Przepisy wyraźnie wskazują, że gmina ma w obowiązku zapewnić mieszkańcom czystość i porządek, a także warunki niezbędne do ich utrzymania. Co w sytuacji, gdy nie są one spełnione i np. nie ma PSZOK-u? Można wnieść skargę do odpowiedniego urzędu, wówczas gmina powinna wykonać szereg działań (m.in. podjąć uchwałę w sprawie PSZOK). Doraźne rozwiązania – np. jednorazowy odbiór odpadów wielkogabarytowych – nie są wystarczające i stoją w sprzeczności z obowiązkiem nałożonym na każdą gminę, by utworzyć taki punkt.

Również rada gminy odpowiada za ustalenie kwoty opłat za gospodarowanie odpadami. Niższa cena obowiązuje za wywóz odpadów segregowanych, a znacznie wyższa – od początku 2019 roku aż czterokrotnie – za wywóz odpadów zmieszanych. Za gospodarowanie odpadami uznaje się kompleksowe działanie – począwszy od zbierania, transportu w miejsce legalnej utylizacji, odzysku (jeżeli jest możliwy), aż po unieszkodliwienie odpadów tego wymagających, należących do niebezpiecznych.

Kto odpowiada za wywóz śmieci w z prywatnej posesji?

Każda gmina, co zostało już opisane powyżej, jest zobowiązana do zapewnienia wszystkim jej mieszkańcom zorganizowanego systemu odbioru wszystkich typów odpadów komunalnych. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy właściciel posesji podpisze umowę z prywatną firmą, zajmującą się wywozem śmieci. Co istotne taka firma musi posiadać decyzję na odbiór odpadów komunalnych na konkretnym obszarze (np. w danej gminie). Wówczas właściciel płaci za wywóz firmie prywatnej, a gmina w czasie trwania tej umowy nie jest zobligowana do odbioru odpadów z terenu jego nieruchomości.

Kto odpowiada za wywóz śmieci z dzikich wysypisk?

Problem pojawia się w przypadku dzikich, nielegalnych wysypisk. Według danych z raportu za 2018 rok, przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, z 22 skontrolowanych gmin aż w 13 istnieją lub istniały nielegalne wysypiska. Kto odpowiada za wywóz śmieci w takiej sytuacji? Przepisy prawa nie wskazują konkretnego podmiotu – nie jest to ani gmina, ani właściciele prywatnych nieruchomości. Nie ma również definicji, czy odpady porzucone zaliczane są do komunalnych.

By zmobilizować władze do zwalczania tego problemu uchwalono przepis, który umożliwia gminom pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk z opłat pobieranych od mieszkańców za wywóz odpadów. Podjęto również szereg działań, które mają ukrócić powstawanie miejsc, gdzie nielegalnie pozbyć się można śmieci. Jedną z takich inicjatyw jest regularny odbiór odpadów wielkogabarytowych przez gminę, a drugą otwieranie kolejnych PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Czy takie działania są skuteczne i pomagają w zwalczaniu tego problemu? Przykładem może być tutaj Małopolska, gdzie nadal nie wszystkie gminy posiadają własne PSZOK-i. W Krakowie takie punkty są dwa, co też nie jest satysfakcjonującą i wystarczającą liczbą, patrząc na powierzchnię gminy miejskiej Kraków oraz liczbę jej mieszkańców.

Inicjatywą, która ma pomóc w zwalczaniu dzikich wysypisk, jest aplikacja “Kiedy wywóz”. Jest ona rekomendowana dla mieszkańców Krakowa i najbliższych jego okolic. Poza możliwością sprawdzenia, kiedy będzie w Krakowie wywóz odpadów, można również przy jej pomocy zgłosić nielegalne wysypisko. Wystarczy pobrać na swój telefon aplikację, przejść do sekcji “Odpady niczyje” i zrobić zdjęcie nielegalnego wysypiska. Automatycznie określona zostanie lokalizacja tego punktu i zgłoszona do krakowskiego MPO.