Zbieranie a magazynowanie odpadów – czym różnią się od siebie te pojęcia?

Magazynowanie odpadów elektronicznych

Zbieranie i magazynowanie odpadów to pojęcia odnoszące się do podobnych czynności, ale nie oznaczają tego samego – między nimi są wyraźne różnice. Co powinien wiedzieć na ten temat każdy wytwórca odpadów?

Zbieranie a magazynowanie odpadów. Czym różnią się obie czynności?

Ostatnia dekada przyniosła sporo zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Jedna z nich weszła w życie stosunkowo niedawno, bo w kwietniu tego roku. Mowa tu o zmianach w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Dotyczą one między innymi obowiązków nakładanych na podmioty zajmujące się zbieraniem bądź magazynowaniem odpadów.

Zbieranie i magazynowanie odpadów to czynności dość podobne, jednak różniące się między sobą w pewnych szczegółach. Rozróżnienie jest tym bardziej ważne, że ich wykonywanie wiąże się z określonymi obowiązkami i ograniczeniami. Według wspomnianej ustawy magazynowanie odpadów polega na czasowym przechowywaniu odpadów. Ustawodawca rozróżnia trzy rodzaje magazynowania odpadów:

  • wstępne magazynowanie przez wytwórcę – odbywa się w miejscu wytworzenia odpadów i stanowi jednocześnie część zbierania odpadów;
  • tymczasowe magazynowanie przed podmiot zajmujący się zbieraniem odpadów;
  • magazynowanie wykonywane przez podmiot prowadzący przetwarzanie odpadów, stanowiące jednocześnie część procesu przetwarzania.

Natomiast według aktualnych przepisów zbieranie odpadów to gromadzenie ich, poprzedzające wywóz odpadów. Może ono obejmować również wstępne sortowanie – pod warunkiem, że jego skutkiem nie będzie zmiana charakteru ani składu odpadów.

Na czym polega zbieranie odpadów i kto może się nim zajmować?

Ustawa o odpadach nakłada na podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów obowiązek uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jest on wydawany przez organ właściwy ze względu na miejsce wytworzenia odpadów – starostę lub, w miastach na prawach powiatu – prezydenta. Jeśli zachodzi ryzyko poważnego oddziaływania na środowisko, zgodę musi wydać ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w przypadku terenów zamkniętych) lub marszałek województwa.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są podmioty świadczące:

  • odbiór zużytych baterii (sklepy);
  • odbiór przeterminowanych leków i opakowań (apteki);
  • odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (pod warunkiem, że prowadzą jednocześnie sprzedaż nowego).

Zgoda nie jest też wymagana od instytucji prowadzących okazjonalne zbiórki surowców wtórnych (np. makulatury czy butelek plastikowych w szkołach).

Wydanie zezwolenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku podmiotów ubiegających się o nie po raz pierwszy opłata wynosi 616 złotych. Gdy ubiegamy się o nią po raz drugi i kolejny, opłata obniża się o 50 procent.