Zasady gospodarki, odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych

Gospodarka i utylizacja odpadami niebezpiecznymi

Utylizacja odpadów niebezpiecznych ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego – składowanie elementów, które zawierają toksyczne związki chemiczne, może zagrozić całemu ekosystemowi: ludziom, zwierzętom i roślinom. Jak wyglądają zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi? Prezentujemy aktualny stan prawny.

Odpady niebezpieczne – definicja i podział

Za odpady niebezpieczne uznawane są odpady, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz organizmów żywych. Badacze zjawiska wymieniają wiele cech charakterystycznych dla odpadów niebezpiecznych. Jest to przede wszystkim palność, korozyjność, reaktywność oraz toksyczność. Odpady niebezpieczne mogą wchodzić w różne reakcje z innymi substancjami i powodować emisje szkodliwych gazów, a nawet eksplozje. Właśnie z tego powodu tak istotna jest prawidłowa utylizacja i wywóz odpadów niebezpiecznych.

Katalog odpadów niebezpiecznych wyróżnia wiele elementów, które potencjalnie mogą zagrozić środowisku naturalnemu oraz organizmom żywym. Wymienić można m.in.:

  • lampy fluorescencyjne, świetlówki,
  • przeterminowane leki,
  • środki ochrony roślin,
  • baterie i akumulatory,
  • odpady azbestowe,
  • odpady z procesów chemicznych,
  • środki do konserwacji i impregnacji drewna,
  • barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych w świetle ustawy o odpadach

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi regulują przepisy zawarte w Ustawie o odpadach. Według obowiązującego aktu prawnego co do zasady zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych – zarówno z odpadami innymi niż niebezpieczne, jak i rozcieńczanie niebezpiecznych substancji. Jest to dopuszczalne jedynie w sytuacji, kiedy zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów. Ustawa wskazuje również, że mieszanie odpadów nie może prowadzić do wzrostu zagrożenia dla środowiska, życia i zdrowia ludzi. Utylizacja odpadów niebezpiecznych może przebiegać na wiele sposobów. Jedną z najprostszych jest spalanie (metoda termiczna), które pozwala na znaczną redukcję objętości odpadów. W stosunku do niektórych grup odpadów niebezpiecznych przeprowadza się również dezynfekcję chemiczną np. za pomocą chloru.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych można przekazać do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podmioty tego typu przyjmują między innymi przeterminowane leki, stare świetlówki czy termometry rtęciowe. Warto jednak pamiętać, że przy oddawaniu odpadów do PSZOK-u obowiązują ograniczenia ilościowe, konieczne jest też samodzielne przetransportowanie ich na miejsce. Nie zawsze też jest to możliwe – np. odpadów azbestowych nie można usuwać samodzielnie.

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne mogą być odebrane przez firmy specjalizujące się w wywozie i utylizacji tego typu elementów. Powstające w gospodarstwach domowych lub przedsiębiorstwach śmieci, takie jak stare akumulatory, świetlówki, pozostałości po farbach lub lakierach, są pakowane w kontenery na odpady, a następnie transportowane do miejsca utylizacji. To wygodny i szybki sposób na to, żeby pozbyć się kłopotliwych śmieci i jest zalecany w przypadku dużej ilości odpadów.