Wytwórca odpadów a posiadacz odpadów – czym się od siebie różnią?

Wytwórca odpadów a posiadacz odpadów - czym się od siebie różnią?

Wytwórca odpadów i posiadacz odpadów to zwykle ten sam podmiot, ale funkcje tych podmiotów się nie pokrywają. Wyjaśniamy, czym różnią się od siebie te pojęcia oraz jakie obowiązki ma wytwórca, a jakie posiadacz. 

Wytwórca odpadów i posiadacz odpadów – czy to ten sam podmiot?

Wytwórca odpadów i posiadacz odpadów to często ten sam podmiot. W miejscu, w którym powstają odpady, zwykle są one w pierwszej kolejności składowane – często aż do momentu, kiedy zostaną odebrane przez przedsiębiorstwo zajmujące się w danej gminie gospodarką odpadami. Mimo tego oba pojęcia nie są synonimami, a polskie przepisy wyraźnie je rozgraniczają. Ich definicje znajdziemy w następujących ustawach: Prawo ochrony środowiska oraz Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Z racji tego, że przynajmniej częściowo posiadaczem i wytwórcą odpadów jest jeden podmiot, ich obowiązki w znacznej mierze się pokrywają. Na czym jednak one polegają? W jaki sposób role posiadacza i wytwórcy odpadów definiują przepisy? Czy posiadaczem odpadów są też firmy oferujące kontenerowy wywóz odpadów w Krakowie? Warto poznać odpowiedzi na te pytania, bo dotyczą one właściwie każdego z nas, a niedopełnienie obowiązków może skutkować dotkliwymi karami.

Wytwórca odpadów – kim jest i jakie ma obowiązki?

Definicja wytwórcy odpadów mówi, że jest nim każdy podmiot, którego działalność wiąże się z powstawaniem odpadów. Poza wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwami i instytucjami, jako wytwórców odpadów zalicza się również gospodarstwa domowe. Zasadniczo wytwórca nie musi zdobywać żadnych pozwoleń. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy w ramach swojej działalności generowane są odpady niebezpieczne. 

Poza gospodarstwami domowymi wytwórcami odpadami mogą być także osoby prawne. Mowa tu przede wszystkim o zakładach produkcyjnych, punktach gastronomicznych oraz firmach świadczących następujące usługi:

  • budowlane (w tym prace remontowe i rozbiórkowe),
  • czyszczenia elewacji, zbiorników lub innych urządzeń, 
  • sprzątania i konserwacji, 
  • napraw.

Wytwórca odpadów może przechowywać je tylko tak długo, jak jest to niezbędne – a więc do czasu, kiedy zostaną one odebrane. Według przepisów ten czas nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

Posiadacz odpadów – definicja i obowiązki 

Prawo definiuje posiadacza odpadów jako podmiot, który fizycznie nimi włada, przy czym wysnuć można również wniosek, że jest nim właściciel posesji na której odpady się znajdują. Definicja wyłącza z tej grupy przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu odpadów. 

Do najważniejszych obowiązków posiadacza odpadów zaliczyć należy przede wszystkim:

  • prowadzenie ilościowej oraz jakościowej ewidencji odpadów za pomocą karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów (z tego obowiązku zwolnione są podmioty składujące odpady w postaci przedmiotów wycofanych z użytku, takie jak  stacje demontażu pojazdów oraz odpady komunalne związane z bytowaniem pracowników lub mieszkańców),
  • przechowywanie związanych z ewidencjonowaniem odpadów dokumentów przez okres kolejnych 5 lat i w razie potrzeby udostępnianie ich organom uprawnionym do kontroli,
  • przechowywanie odpadów w odpowiednich warunkach i zabezpieczenie ich tak, by nie stanowiły zagrożenia dla środowiska, porządku i czystości.