Umowa na odbiór odpadów – czy zawsze jest obowiązkowa?

Wywóz odpadów

Nieruchomości niezamieszkane, podobnie jak domy i mieszkania, są objęte obowiązkiem uczestnictwa w systemie odbioru odpadów. Co powinni wiedzieć na ten temat ich zarządcy oraz właściciele?

Odpady z nieruchomości niezamieszkanych

Funkcjonowanie nieruchomości niezamieszkanych również może wiązać się z generowaniem odpadów. Mowa tu między innymi o biurowcach, zakładach produkcyjnych i usługowych, szkołach i innych placówkach oświatowych, cmentarzach, urzędach, instytucjach publicznych i domkach letniskowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, właściciele lub zarządcy takich nieruchomości są zobowiązani do podpisania umowy na odbiór odpadów we własnym zakresie. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Jakie warunki należy spełnić, by bez obaw o karę zrezygnować z podpisania umowy?

Umowa na odbiór odpadów. Jakie rodzaje śmieci są wytwarzane w nieruchomościach niezamieszkanych?

Zacznijmy od odróżnienia poszczególnych typów odpadów generowanych w nieruchomościach niezamieszkanych. Te można podzielić przede wszystkim na dwie grupy (przy czym nie zawsze mamy do czynienia z obiema jednocześnie). Są to:

  • odpady komunalne: należą do nich śmieci wytwarzane przez pracowników i innych użytkowników obiektów, mające związek z ich czynnościami bytowymi. Zaliczamy do nich między innymi opakowania po produktach żywnościowych i kosmetykach, zużyte artykuły higieniczne itp.;
  • odpady wytwarzane w związku z prowadzeniem działalności: ich rodzaj uzależniony jest od charakteru działalności obiektu. Może to być np. zużyty sprzęt elektroniczny i tonery (tonery do drukarek, płyty CD, zniszczone dokumenty), stare części samochodów, rowerów lub maszyn, środki smarne, chemikalia itp. Wśród nich mogą znaleźć się przedmioty wymagające specjalnego składowania i utylizacji. Należy o tym pamiętać przy zawieraniu umowy na wywóz odpadów, wybierając firmę, która oferuje wywóz śmieci wielkogabarytowych w Krakowie.

Umowa na wywóz śmieci przedsiębiorcy – kto powinien ją podpisać, a kto jest zwolniony z tego obowiązku?

Źródłem przepisów dotyczących zawierania umowy na odbiór odpadów komunalnych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zgodnie z nimi, obowiązek przystąpienia do systemu odbioru odpadów mają właściciele wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują osoby. Wyjątek stanowią nieruchomości, na których nie jest prowadzona żadna działalność związana z wytwarzaniem śmieci.

Aby wyłączyć się z systemu, należy w terminie 60 dni od powstania lub zmiany statusu nieruchomości złożyć odpowiednie oświadczenie. Powinno ono być dostarczone do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Jeśli właściciel wcześniej zawarł umowę na wywóz odpadów, należy wskazać instytucję lub firmę odpowiedzialną za świadczenie takich usług oraz dołączyć do oświadczenia kopię łączącej obie strony umowy.

Co przepisy mówią o konsekwencjach grożących osobom niestosującym się do nich? W razie niezawarcia umowy na wywóz śmieci przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem dotkliwych kar. Wspomniana umowa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o karze grzywny. Kary za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami są poza tym określone przez art. 24 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z aktualnym taryfikatorem, grzywna może wynieść od 20 do 5 tysięcy złotych.