PSZOK czy firma prywatna – co wybrać?

PSZOK czy firma prywatna - z której opcji skorzystać?

PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdują się w wielu polskich miastach średniej lub dużej wielkości. Jak działają i jakiego rodzaju odpady przyjmują? W jakich sytuacjach PSZOK się nie sprawdzi lub kiedy lepiej zamówić firmę prywatną, specjalizującą się w kontenerowym wywozie odpadów?

PSZOK-i w Krakowie

W Krakowie obecnie znajdują się dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, czyli PSZOK-i. Jeden, znany jako Lamusownia, zlokalizowany przy siedzibie MPO (ulica Nowohucka) oraz drugi, który znajduje się w punkcie gromadzenia odpadów wielkogabarytowych Barycz (ulica Krzemieniecka). Lamusownia otwarta jest od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 15:30. Z kolei drugi punkt – przy ulicy Krzemienieckiej – jest otwarty od poniedziałku do piątku od 6:30 do 18:00, jak również w soboty od 6:30 do 14:00. Głównym celem istnienia takiego punktu – poza poprawą czystości Krakowa i zwiększeniem poziomu odzysku z odpadów – jest również spełnienie standardów, które regulują przepisy polskie i unijne.

Jak działa PSZOK?

Nadrzędny cel PSZOK-u to stworzenie przestrzeni dla mieszkańców gminy Kraków, gdzie mogą przywieźć i nieodpłatnie oddać odpady, których nie wyrzuca się do ogólnych koszy i kontenerów. Mogą to być stare sprzęty elektroniczne (elektrośmieci), odpady wielkogabarytowe, materiały budowlane, stare opony, baterie, świetlówki i wiele innych. Nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy, których gmina Kraków jest miejscem zamieszkania lub siedziba ich firmy znajduje się na jej terenie, mogą przywieźć do takiego punktu śmieci. W tym wypadku za przyjęcie odpadów naliczana jest opłata według cennika PSZOK-ów.

Odpady przyjmowane są tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone w regulaminie warunki. Do najważniejszych punktów należy m.in.: złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a podczas dostarczania odpadów – posegregowanych na poszczególne kategorie – dodatkowo również podanie adresu ich pochodzenia. Ponadto w krakowskich PSZOK-ach wprowadzone zostały limity niektórych rodzajów odpadów. Jednorazowo do takiego punktu można przywieźć maksymalnie 10 starych opon i do 100 kilogramów odpadów po budowie lub rozbiórce.

PSZOK – co przyjmuje?

W regulaminie krakowskiego PSZOK-u wyszczególnione są konkretne rodzaje odpadów, które można dostarczyć do tego punktu. Są to m.in.:

  • zużyty sprzęt AGD i RTV,
  • odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe,
  • baterie i akumulatory,
  • opony,
  • świetlówki,
  • odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i inne),
  • odpady z tworzyw sztucznych, metalu, szkła, papieru, drewna (impregnowanego i zmieszanego),
  • oleje odpadowe i tłuszcze jadalne.

Warto zadać sobie pytanie, czy dwa PSZOK-i na miasto liczące prawie 800 tysięcy mieszkańców to wystarczająca liczba? Czy mieszkańcy Krakowa są odpowiednio wyedukowani i wiedzą, co PSZOK przyjmuje, na jakich zasadach działa i jaki jest cel jego istnienia?

Firma prywatna – co przyjmuje?

Poza wymienionymi powyżej, różnego rodzaju odpadami, istnieje również podobnej długości lista rzeczy, której PSZOK-i nie przyjmują. Na szczycie tej listy są zmieszane odpady komunalne – do PSZOK-ów należy przywieźć odpady posegregowane i tylko w takiej formie zostaną one przyjęte. Ponadto jest to również specyficzna grupa odpadów budowlanych – wszystkich tych, które zawierają azbest, papę i smołę, odpady zielone i inne, których ilość lub charakter wyraźnie wskazują na źródło inne niż gospodarstwo domowe. Tego rodzaju odpady również nie zostaną przyjęte przez PSZOK.

Firma prywatna taka jak Max-Gruz, zajmująca się profesjonalnym, wywozem odpadów budowlanych w Krakowie i najbliższych okolicach, przede wszystkim nie narzuca żadnych limitów, co do objętości odpadów. Ponadto sama przyjeżdża lub dostarcza kontener, który później odbiera i jego zawartość transportuje do miejsca, gdzie zostanie ona odpowiednio zutylizowana. To istotny atut szczególnie dla osób, które nie posiadają własnego samochodu lub pojazdu odpowiedniej wielkości, który pomieści odpady przeznaczone do transportu do PSZOK-u. Kolejny atut to odbiór odpadów z kategorii, których nie przyjmują PSZOK-i (np. zmieszane odpady różne, ziemia, złom). Kontener można zamówić na kilka dni lub dłużej (za czas załadunku powyżej 5 dni naliczana jest dodatkowa opłata za każdy kolejny dzień). W przypadku remontu lub rozbiórki cały ten proces trwa minimum kilka tygodni, dlatego wynajęcie pojemnika na odpady, który będzie sukcesywnie uzupełniany kolejną porcją gruzu czy odpadów zmieszanych, będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem.