Odpady z miejsca kwarantanny – jak są traktowane?

Odpady z miejsca kwarantanny - obowiązujące przepisy i wytyczne

Postępowanie z odpadami z kwarantanny to w ostatnim czasie bardzo kontrowersyjny temat. Jak należy traktować śmieci, które powstają w gospodarstwach domowych osób objętych kwarantanną i przebywających w izolacji? Jakie wytyczne przygotował rząd dla mieszkańców oraz firm zajmujących się odbiorem odpadów? Przedstawiamy aktualne informacje w tym zakresie. 

Wytyczne Ministerstwa Klimatu o odpadach z kwarantanny

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, resort przygotował szereg zasad, których powinny przestrzegać zarówno osoby zdrowe, jak i mieszkańcy objęci kwarantanną czy podmioty zajmujące się wywozem odpadów. Za kwarantannę uznawane jest odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. Według wytycznych odpady z kwarantanny powinny być traktowane jako odpady komunalne, przy ich odbieraniu należy jednak zachować szczególną ostrożność. Dokument powstał we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i zawiera informacje dla jednostek samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne za gospodarkę odpadami, a także dla osób zdrowych objętych kwarantanną, osób przebywających w izolacji oraz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Porady, jak postępować z odpadami z kwarantanny

Osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny przede wszystkim segregować i umieszczać odpady we właściwych pojemnikach. Z kolei środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki czy maseczki, powinny być wyrzucane do kontenerów na odpady zmieszane.

Osoby przebywające w izolacji są objęte bardziej rygorystycznymi zasadami. Przed przekazaniem worka do odbioru należy odczekać 72 godziny od jego zamknięcia. W miarę możliwości należy też spryskać worek preparatem o właściwościach wirusobójczych, nie zapełniać go powyżej ¾ pojemności i nie zgniatać. Osoba przebywająca w izolacji wystawia worek, a osoba wynosząca odpady wkłada go w drugi worek, zawiązuje i opisuje datę oraz godzinę zamknięcia worka. Następnie worek umieszcza się w specjalnym pojemniku.

Obowiązki gmin w zakresie odbioru odpadów z kwarantanny

Wspomniany powyżej dokument zawiera również wytyczne dla gmin – powinny one dostarczać osobom objętym kwarantanną specjalne worki na odpady i zapewniać ich odbiór nie rzadziej niż co 7 dni. Gminy mają też obowiązek zorganizowania odpowiedniego transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania. Pojemniki wielokrotnego użytku powinny być dezynfekowane.

Wytyczne dla przedsiębiorstw o odpadach z kwarantanny

Nowa sytuacja wymusza też wprowadzenie dodatkowych obowiązków na podmiotach, które obsługują wywóz odpadów. Kraków oraz inne polskie miasta muszą przestrzegać podobnych wytycznych. Według dokumentu przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu, opady z kwarantanny przestają stanowić zagrożenie po 9 dniach. Worki z odpadami muszą być szczelnie zamknięte, a jeśli pracownik firmy zajmującej się odbiorem śmieci zauważy, że zostały rozerwane, powinien poinformować mieszkańca o obowiązku zamykania worków (np. w formie karteczki na drzwiach). Odpady z kwarantanny nie powinny być przetwarzane przez osoby sortujące, zaleca się też przekształcanie ich za pomocą metody termicznej. Firmy powinny zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników – konieczne są m.in. maski, rękawiczki, gogle i odzież robocza.