Nowelizacja Ustawy o odpadach 2021 – co warto o niej wiedzieć?

Odpady w workach big bag

Nasz kraj robi kolejny krok w kierunku zwiększenia udziału odzyskiwanych odpadów, wprowadzając nowelizację ustawy o odpadach. Co zmieniło się wraz z początkiem tego roku? 

Nowelizacja Ustawy o odpadach 2021

1 stycznia w życie weszła kolejna nowelizacja ustawy o odpadach. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniła się hierarchia postępowania z odpadami oraz zasady postępowania z produktami ubocznymi i utraty statusu odpadów. Po raz pierwszy wprowadzono także pojęcie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czym były podyktowane te zmiany? Co oznaczają one dla samorządów i wytwórców odpadów (a więc nas wszystkich)?

Zmiany w definicjach i wprowadzenie nowych

Nowelizacja ustawy o odpadach 2021 jest podyktowana unijnymi przepisami. Zgodnie z nimi poszczególne państwa członkowskie do 2035 mają obowiązek osiągnąć poziom 65-proc. odpadów przygotowanych do ponownego użycia lub recyklingu. Tegoroczne zmiany mają na celu usprawnienie systemu odbioru, segregacji i wtórnego przetwarzania odpadów. Jedna z nich dotyczy zmiany dotychczas obowiązujących oraz wprowadzenia nowych definicji. Chodzi przede wszystkim o:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe (do stycznia zaliczane do odpadów komunalnych),
  • odpady żywności,
  • prace ziemne,
  • odzysk materiałów.

W związku z tym zmieniają się zasady, na których odbywać się będzie wywóz odpadów budowlanych oraz te dotyczące prowadzenia ich ewidencji. Poza tym zmodyfikowano definicje odpadów komunalnych, bioodpadów i gospodarowania odpadami.

Nowelizacja ustawy o odpadach 2021 – produkty uboczne

Ważna zmiana wprowadzona w nowelizacji dotyczy także postępowania z produktami ubocznymi. Do końca ubiegłego roku o tym, czy dany przedmiot lub substancja mogły być zaliczone do tej grupy, decydowano w sposób uznaniowy. Od pierwszego roku muszą one spełnić szereg ściśle określonych warunków, które zawarto w przepisach unijnych oraz dodatkowym, ministerialnym rozporządzeniu.

Zmiana ustawy o odpadach – hierarchia postępowania z odpadami

Nowelizacja ustawy o odpadach 2021 przyniosła też zmiany dotyczące hierarchii postępowania z odpadami – a konkretnie zachęty do jej przestrzegania. Należą do nich między innymi ulgi podatkowe, zwolnienia z dopłat i systemy zwrotu kaucji. Ustawodawca przewiduje również dofinansowanie dla badań i innowacji z dziedziny recyklingu i regeneracji produktów.

Utrata statusu odpadu – co zmieniło się od tego roku?

Kolejnym krokiem w stronę wydajniejszego wykorzystania odpadów jest wprowadzenie zmian dotyczących utraty statusu odpadu. Do tej pory obowiązywało zastrzeżenie, że tak może stać się jedynie w przypadku, gdy dany przedmiot lub substancja są powszechnie wykorzystywane w konkretnym celu. Od stycznia ustalono też hierarchię źródeł, według których oceniana będzie możliwość utraty tego statusu. Będą to kolejno akty prawa europejskiego, przepisy krajowe oraz uznaniowe decyzje.