Kiedy gruz nie jest odpadem?

Kiedy gruz nie jest odpadem

Gruzu jako odpadu powstającego w wyniku prac remontowych nie można wyrzucić do zwykłego pojemnika na śmieci – należy przekazać go odpowiednim podmiotom, które zajmą się jego utylizacją. Nie zawsze jednak pozostałości po remoncie będą w ten sposób klasyfikowane – w określonych wypadkach mogą stać się towarem. Kiedy gruz nie jest odpadem?

Utylizacja gruzu – co zrobić z odpadami?

Przedsiębiorstwa zajmujące się pracami budowlanymi, rozbiórkowymi i remontowymi codziennie produkują duże ilości gruzu – według statystyk rocznie w Polsce gromadzi się ponad 3 mln tego odpadu. Gruz musi być wykorzystany lub zutylizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami – za wyrzucanie go do zwykłego pojemnika na śmieci grożą surowe sankcje – mandaty w wysokości do 500 zł.

Jedną z takich możliwości jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w wywozie gruzu – podmioty takie jak MaxGruz dostarczają pod wskazany adres pojemne kontenery na odpady, które po załadowaniu są wywożone do miejsca utylizacji. Wywóz gruzu w Krakowie jest usługą płatną – ceny uzależnione są między innymi od ilości odpadów, rozmiaru kontenera, a także okresu wynajmu.

Inną formą wykorzystania gruzu budowlanego jest przekazanie go osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą. Transport gruzu do odbiorcy nie wymaga posiadania zezwolenia. Odbiorca może wykorzystać odpady do własnych celów, np. do budowy fundamentów, użycia jako podsypki pod posadzki czy utwardzenia powierzchni na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Gruz może być również przewieziony na składowisko odpadów – pobierana jest za to opłata zgodna z regulaminem wysypiska. Jeśli nie chcesz ponosić kosztów związanych z utylizacją odpadów budowlanych, możesz skorzystać z innej opcji – przetworzenia gruzu, który poddany procesowi recyklingu staje się cennym towarem.

Kiedy gruz nie jest odpadem?

Pozostałości po pracach budowlanych, takie jak odpady po remontach czy gruz powstający w wyniku demontażu budynków czy rozbiórki dróg można poddać recyklingowi. Wykorzystuje się do tego specjalne urządzenia, które kruszą gruz na mniejsze części. Żeby odpady mogły być ponownie wykorzystane, muszą oczywiście spełniać odpowiednie normy dotyczące frakcji. Po przetworzeniu gruz może być użyty przez przedsiębiorstwa budowlane oraz inne podmioty, np. do budowy infrastruktury drogowej, parkingów, utwardzania terenu, produkcji wykładzin, jako składnik mieszanek i grysów do asfaltu oraz betonu, a także w innych celach.

Cena za tonę przetworzonego gruzu wynosi od 10 do 30 zł, a samo skruszenie gruzu kosztuje w granicach 13-20 zł za tonę. Inwestycja w specjalne kruszarki do gruzu okazuje się być zatem dobrym pomysłem na zarobek. Oczywiście do przetwarzania odpadów pobudowlanych wymagane jest zezwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem zbierania, recyklingu i transportu odpadów w postaci gruzu. Decyzję w tym zakresie wydaje właściwy starosta.