Gospodarka odpadami w Krakowie – jakich śmieci można pozbyć się w ramach usług gminnych, a jakie trzeba wywozić prywatnie?

gospodarka odpadami w Krakowie - kontenery na odpady

Gospodarka odpadami obejmuje całość procesów związanych między innymi ze zbieraniem, przetwarzaniem czy prowadzeniem miejsc unieszkodliwiania odpadów. Postępowanie z różnymi rodzajami odpadów reguluje obecnie znowelizowana w 2011 roku tzw. ustawa śmieciowa. Jak wygląda wywóz śmieci na terenie Krakowa?

Planujesz pozbyć się dużej ilości śmieci i zastanawiasz się, czy gmina je od Ciebie odbierze? Przedstawiamy rodzaje odpadów, których można pozbyć się w ramach usług gminnych oraz kategorie, które należy wywozić prywatnie, np. korzystając z usług PSZOK. Na jakich zasadach działa gospodarka odpadami w Krakowie?

Gospodarka odpadami – regulacje prawne

Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje obowiązki gmin w zakresie wywożenia odpadów. Zgodnie z treścią art. 6 c ust. 1, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na terenie Krakowa w ramach umowy organizowany jest odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów kuchennych segregowanych u źródła.

Odpady komunalne i wielkogabarytowe – co należy do tej grupy?

Definicja odpadów komunalnych wynika wprost z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zgodnie z przepisami za odpady komunalne uważa się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Z kolei do grupy odpadów wielkogabarytowych zaliczymy między innymi meble, drewno, materace, tapczany czy fotele. Ich wywóz jest organizowany przez gminę w wyznaczonych terminach, o których mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem. Można również skorzystać z usług PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który przyjmuje odpady wielkogabarytowe – należy jednak przetransportować je na własną rękę. Co jakiś czas gmina organizuje także odbiór tzw. elektrośmieci, czyli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a o terminach powiadamia mieszkańców.

Jakie śmieci należy wywozić prywatnie?

A co z odpadami poremontowymi, takimi jak gruz ceglany czy odpady z betonu? Za ich odbiór należy uiścić opłatę, ale gmina umożliwia również bezpłatne dostarczanie ich do PSZOK. Z usług Punktu należy też skorzystać, jeśli chcemy pozbyć się np. odpadów niebezpiecznych, takich jak przeterminowane leki, opakowania po farbach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, zużyte baterie, akumulatory czy opony. Z kolei za odbiór odpadów zielonych naliczona jest opłata, dlatego najlepiej zdecydować się na dostarczenie ich zapakowanych w worki do PSZOK. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmują natomiast odpadów budowlanych zawierających azbest czy smołę, a także części samochodowych.

W przypadku dużej ilości odpadów, których odbioru gmina nie zapewnia, warto skorzystać z usług kontenerowego wywozu odpadów. Taką usługę firma MAX-GRUZ świadczy w Krakowie i okolicach.