Co to są odpady poprodukcyjne i jak je utylizować?

Odpady poprodukcyjne - definicja, przykłady i metody utylizacji

Przemysłowa działalność człowieka powoduje powstawanie dużej ilości odpadów, które trzeba zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Co to są odpady poprodukcyjne i co się do nich zalicza? W jaki sposób przebiegać powinna ich prawidłowa utylizacja? Prezentujemy praktyczny, poradnikowy tekst na ten temat wraz z przykładami.

Co to są odpady poprodukcyjne?

Zgodnie z definicją, znajdującą się w ustawie z 14 grudnia 2012 r., za odpady uznajemy każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Polskie prawo wymienia wiele rodzajów odpadów, które różnią się od siebie pochodzeniem czy właściwościami chemicznymi.

Co to są odpady poprodukcyjne i co się do nich zalicza? To specyficzna kategoria, w ramach której mieszczą się pozostałości procesu produkcji, nie będące jednocześnie wytworem ubocznym, a dla których posiadacz (przedsiębiorstwo) nie znajduje żadnego zastosowania. Odpady poprodukcyjne powstają wskutek przemysłowej lub wytwórczej działalności człowieka, a o zakwalifikowaniu ich do tej kategorii przesądza m.in. uwzględnienie przez przedsiębiorstwo w ramach ewidencji odpadów czy magazynowanie razem z innymi odpadami bez zamiaru wykorzystania.

Co to są odpady poprodukcyjne? Przykłady

W polskich zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej, tekstylnej, farmaceutycznej, chemicznej, elektronicznej, kosmetycznej czy wielu innych sektorach gospodarki, codziennie powstają odpady, dla których nie można znaleźć zastosowania. Muszą one zatem zostać prawidłowo zutylizowane. Do kategorii odpadów poprodukcyjnych zaliczymy m.in. odpady tworzyw sztucznych, odpady mineralne i metaliczne, chemię laboratoryjną, środki ochrony roślin, artykuły farmaceutyczne, odpady tekstylne czy opakowaniowe, a także wiele innych przedmiotów oraz substancji.

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych

Odpady poprodukcyjne mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, bo często zawierają szkodliwe substancje, które nie powinny mieć kontaktu np. z wodami gruntowymi. Niewłaściwie magazynowane lub wyrzucone do zwykłego pojemnika mogą skutkować przedostaniem się do środowiska toksycznych związków, np. metali ciężkich lub azbestu. Warto również pamiętać o tym, że odpady poprodukcyjne często są łatwopalne i niebezpieczne dla otoczenia, dlatego przedsiębiorstwa działające w stolicy województwa małopolskiego, a także w innych miastach na terenie całej Polski powinny znaleźć kompleksowe rozwiązania, które pozwolą chronić środowisko przed ich szkodliwym wpływem.

Jak w legalny sposób pozbyć się kłopotliwych odpadów w gminie Kraków? Wywóz odpadów poprodukcyjnych realizowany jest przez specjalistyczne firmy, które dostarczają kontenery, zapewniają transport odpadów oraz ich prawidłową utylizację. Podmioty te dysponują sprzętem służącym do zmniejszania objętości odpadów, np. prasokontenerami z tłokiem zgniatającym i są uprawnione do unieszkodliwiania zarówno stałych, jak i ciekłych odpadów poprodukcyjnych, czy prowadzenia odzysku surowców.